Komunikaty

10.11.2023 | Wyświetleń: 276

Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ

Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ działając na podstawie przepisu § 30 ust. 1 pkt 1) statutu Miejsk iego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ zawiadamia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się dnia 23 listopada 2023 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Ta rg (ul. Parkowa 14, 34 400 Nowy Targ).

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ:
1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad;
2. Wybór przewodniczącego i sekreta rza zebrania;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie zebrania.
Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy Targ
serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w z ebraniu. W przypadku
braku 50% ogółu członków stowarzyszenia wyznacza się drugi termin nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków na 23 listopada 2023 roku na godzinę 9:45.


Zarząd Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Podhale” Nowy T arg

Powrót