Regulamin Pracy Trenera w Klubie MMKS Podhale Nowy Targ

REGULAMIN PRACY TRENERA MMKS PODHALE NOWY TARG

1. Trener wykonuje swoje zadania zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, regulaminem stowarzyszenia, które reprezentuje oraz zasadami współżycia społecznego.

2. Trener przychodzi na trening minimum 30 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

3. Trener opuszcza obiekt, na którym były zajęcia dopiero, kiedy wszyscy zawodnicy opuścili szatnię.

4. Trener zobowiązuję się do przeprowadzenia dla całej drużyny rozgrzewki przed każdym meczem.

5. Trener ma obowiązek utrzymania czystości w szatni. Wyznacza do tego dyżurnych i sprawdza ich pracę.

6. Trener ma obowiązek poinformować dyrektora sportowego oraz koordynatora o każdej zmianie w harmonogramie zajęć.

7. Trener jest zobligowany do dostarczenia do dyrektora sportowego planów treningowych na cały sezon opracowany dla całej drużyny.

8. Trener jest zobligowany do dostarczenia do dyrektora sportowego oraz biura konspektów treningowych w każdy poniedziałek na cały tydzień/ codziennie wieczorem przed treningiem tj. w poniedziałek na wtorek

9. Trener jest zobligowany do przekazania w wersji elektronicznej na adres:

biuro@mmks-podhale.pl oraz mmkssport@gmail.com sprawozdania sportowego obejmującego:

- ilość odbytych treningów

- ilość odbytych meczy (sparingowe, ligowe, turniejowe)

- opis zawodników

- założenia treningowe

Sprawozdanie należy złożyć do końca grudnia za okres przygotowawczy oraz sezon do

Grudnia) oraz maja- za okres od stycznia do maja.

9. W przypadku choroby trener musi poinformować dyrektora sportowego

i koordynatora oraz biuro o nieobecności.

10. Trener ma obowiązek przekazania informacji pomeczowych (mecze ligowe, sparing, turnieje) do wyznaczonej przez klub osoby zajmującej się sprawozdaniami sportowymi w mediach .

11. Trener powinien uczestniczyć w spotkaniach z władzami klubu oraz innymi trenerami w miarę potrzeb.

12. Trener ma obowiązek dostarczyć w wersji papierowej do biura klubu lub w wersji elektronicznej przesłać na adres e-mail: biuro@mmks-podhale.pl oraz mmkssport@gmail.com do dnia 5-tego każdego miesiąca listę obecności zawodników na treningach oraz meczach zgodną ze stanem faktycznym za miesiąc poprzedni.

13. Trener ma obowiązek dostarczyć do biura klubu do dnia 5-tego każdego miesiąca uzupełniona i podpisaną ewidencję godzin czasu pracy zgodnie ze stanem faktycznym za miesiąc poprzedni.

14. Trener aktywnie uczestniczy w akcjach promocyjnych organizowanych przez klub

z zadaniem angażowania zawodników do promocji/prac społecznych.

15. Trener zobowiązuję się do noszenia przekazanej przez klub odzieży z logo klubu podczas treningów, meczy ligowych oraz turniejowych w domu oraz na wyjazdach drużyny.

16. Trener odpowiada za stan bezpieczeństwa zawodnika, prawidłowy dobrze dobrany sprzęt sportowy.

17. Trener musi posiadać ważną licencję i wspomagać swoich kolegów w prowadzeniu drużyny, klubu.

18. Trener oprócz prowadzenia drużyny musi poświęcać się pracy organizacyjnej w klubie i pomagać klubowi w promocji.

19. Trenerzy mają obowiązek do dnia 15 września 2021 wspólnego opracowania regulaminu drużyny i metod nagradzania, karania zawodników opracowany adekwatnie do danej kategorii wiekowej zawodnika. Taki regulamin zatwierdzony przez dyrektora wraz z grafikiem dyżurnych powinien wisieć w szatni.

20. Trener ma obowiązek dbanie o sprzęt przekazany w celu realizacji zadania, a po treningu na lodzie zadbanie o poukładanie materacy i innych przyrządów.

21. Po meczu, turnieju przeprowadzenie z zawodnikami zajęć teoretycznych (indywidualnych i grupowych) i omówienie analizy meczu, jaki i treningów. Monitorowanie postępów zawodników- sporządzenie raportu.

22. Trener ma obowiązek stworzenia w swoim zespole pracy wychowawczej - pokazanie drogi jak zostać profesjonalnym zawodnikiem.

23. Trener koordynator ma obowiązek wyznaczania kierunku szkolenia- podniesienie jakości poprzez szkolenia, realizację jednolitego programu nadzorowania i współuczestniczenia wyrywkowego w treningach prowadzonych w klubie, dyscyplinowania trenerów i zawodników, nadzorowania pracy całego zespołu.