Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków klubu MMKS Podhale Nowy Targ

Zarząd MMKS Podhale Nowy Targ zgodnie z §34 pkt.7 Statutu zwołuje Walne Sprawozdawczo Zebranie członków klubu w dniu 28.06.2019 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.
 

INFORMACJA

 1. Pierwszy termin zebrania ogłasza na godzinę 16:30
 2. W razie braku kworum drugi termin ogłasza na godzinę 17:00
 3. Członkowie klubu aby móc w pełni uczestniczyć w zebraniu winni mieć opłaconą składkę członkowską .
 4. Mandaty do głosowania będą wydawane od godziny 16:15 przed salą obrad Urzędu Miasta Nowy Targ
   

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków klubu MMKS „Podhale” Nowy Targ 28 czerwca 2019 r.

 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Wybór Przewodniczącego Obrad i Sekretarza.
 3.  Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Uchwalenie Regulaminu obrad.
 5.  Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za sezon 2018/2019
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 9. Przedstawienie spraowzania finansowego za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu za sezon 2018/2019
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej MMKS Podhale Nowy Targ za okres sprawozdawczy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego MMKS Podhale Nowy Targ za okres sprawozdawczy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MMKS Podhale Nowy Targ za rok 2018.
 15. Dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

N.


 

Powrót